Илимий-изилдөөчүлүк инновациялык өнүгүү институту

НИИРдин директору физика-математика илимдеринин доктору, профессор
Лелевкин Валерий Михайлович
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Чүй пр., 44, 112-бөлмө
(996 312) 66-20-74

Материал кыргыз тилине которулууда