Окумуштуулар кеӊеши

Илимий катчы, техника илимдеринин кандидаты, доцент
Абрамов Борис Васильевич
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, көч. Киевская 44, кеңсе. 1/06
(996 312) 66-34-14
(996 312) 66-34-14

Материал кыргыз тилине которулууда