Адабияттын тарыхы жана теориясы кафедрасы

Кафедра башчысы, филология илимдеринин доктору, доцент
Койчуев Бахтияр Турарович
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Чүй пр., 44, 212-бөлмө
(996 312) 68-01-81

Материал кыргыз тилине которулууда