Нанотехнологиялар борбору

Борбордун директору, техникалык илимдердин доктору, профессор
Аккозиев И.А
724330, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Чүй пр., 44
(996 770) 77-14-30

Материал кыргыз тилине которулууда