Билим берүүдөгү санариптик технологиялардын окуу-методикалык кабинети

Кабинеттин башчысы, экономика илимдеринин кандидаты, доцент
Подольский Иван Валерьевич
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Чүй пр., 44, 8-корпус, 107-бөлмө
(996-312) 43-27-79

Жалпы жоболор

Билим берүүдөгү санариптик технологиялардын окуу-методикалык кабинетине университеттин профессордук-окутуучулар курамы үчүн санариптик технологиялар жаатында кадрларды даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу боюнча илимий-билим берүү бөлүмүнүн статусу берилди.

ББСТОМК өз ишин Университеттин окуу, илимий, өндүрүштүк жана башкаруу бөлүмдөрү менен кызматташтыкта жүргүзөт.

 

 Максаттары:

КРСУнун билим берүү тутумунун бирдиктүү маалыматтык жана билим берүү мейкиндигин түзүү, анын ичинде ББСТОМКнын инфраструктурасын модернизациялоо жана, ар кандай таанып-билүү ишмердүүлүгүнүн ар кандай түрлөрүн, материалдарды көрсөтүүнүн ар кандай технологияларын (текст, графика, аудио, видео, анимация) рационалдуу айкалыштырууну камсыздоо үчүн, электрондук окутуу курстарын жана тестирлөө тутумдарын түзүү методологиясын жана технологиясын өнүктүрүү.

 

Милдеттери:

 • долбоордун ишке ашырылышын камсыз кылуу;
 • КРСУнун ишмердүүлүгүн маалыматтык коштоо жана анда билим берүүнү башкаруу үчүн маалыматтык чөйрөнү жана шарттарды түзүү: маалымат агымдарын тутумдаштыруу жана тартипке келтирүү;
 • ББСТОМКнын инфраструктурасын модернизациялоо. Кадрларды кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу процессин камсыз кылуу үчүн электрондук окутуу курстарын жана тестирлөө тутумдарын түзүү методологиясын жана технологиясын иштеп чыгуу.

 

 

Иштин негизги багыттары:

 • ББСТОМКнын МT базасынын негизинде маалыматтык башкаруу тутумун өнүктүрүү;
 • ББСТОМКнын билим берүү тутумунун маалыматтык инфраструктурасын өнүктүрүү жана кайра түзүү;
 • Маалыматтык технологияларды киргизүү жана өнүктүрүү үчүн маалыматтык коштоо - ББСТОМКнын интернет-ресурсу;
 • Кадрларды кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу процессин камсыз кылуу үчүн электрондук окутуу курстарынын жана тестирлөө тутумдарынын маалыматтык технологияларын киргизүүнү жана өнүктүрүүнү техникалык жана программалык жактан камсыздоо;
 • Маалыматташтыруу процесстерине мониторинг жүргүзүү;
 • Аналитикалык ишмердүүлүк;
 • Консультациялык ишмердүүлүк;

 

Илимий-методикалык ишмердүүлүк

Университеттин милдеттерине байланыштуу билимдерди электрондук башкаруу методикасын өнүктүрүү, тиешелүү илимий-методикалык, окуу-усулдук жана аналитикалык иштерди жүргүзүү.

Инновациялык ишмердүүлүк 

 • Университетте билимди электрондук башкаруу жана маалыматтык-коммуникациялык технологиялардын методологиясынын негизинде электрондук билим берүү тутумун өнүктүрүүгө көмөктөшүү.
 • Инновациялык технологияларды: электрондук билим берүү материалдарын жана билим базаларын даярдоо методдорун жана технологияларын, студенттердин тармактык маалыматтык ресурстар менен өз алдынча иштөөсүн, кафедралар тарабынан иштелип чыккан электрондук тесттерге ылайык компьютердик өзүн-өзү текшерүүнү колдоону киргизүү жана жайылтуу.
 • Электрондук окутуу курстарын (ЭОК) жана билим базаларын иштеп чыгуучу кафедралардын окутуучуларынын авторизацияланган жеткилиги бар Интернет менен байланышкан компьютердик лабораториясын (классын) түзүү жана коштоо  
 • ЭОКту иштеп чыгуу, коштоо жана максаттуу жайылтуу үчүн багытталган программалык камсыздоону түзүү, өздөштүрүү жана коштоо, ЭАПК программаларын аккумуляциялоо.
 • Электрондук билим базаларын түзүүгө көмөктөшүү, эркин жана ачык программалык камсыздоо боюнча Web-порталын иштеп чыгуу, жарыялоо, коштоо, билим менеджментинин методологиясынын негизинде виртуалдык илимий-билим берүү мейкиндигин түзүүгө көмөктөшүү.
 • Билимдин электрондук менеджменти боюнча изилдөө-инновациялык долбоорлорду ишке ашыруу.

 

Эксперттик-аналитикалык жана консультациялык ишмердүүлүк

 • Санариптик технологияларды колдонуу менен кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу үчүн кадрларды даярдоонун абалын жана деңгээлин талдоо.
 • ОПУ жана ВАСБы маалыматташтыруу программаларын иштеп чыгуу боюнча консультациялык жардам көрсөтүү.
 • Электрондук билим берүү жана электрондук билим менеджментинин технологияларын жана тутумдарын киргизүү процесстерин интенсификациялоо үчүн окуу жана илимий-изилдөө иштерин маалыматташтыруу боюнча университеттин профессордук-окутуучулук курамынын консультациялоо.
 • Сунушталган билим берүү программалалык каражаттарын, жаңы маалыматтык технологияларды, программалык камсыздоону изилдөө жана текшерүү, жаңы программалык камсыздоону текшерүү
 • КРСУнун жетектөөчү кызматкерлерине жана окутуучуларына ЭОК, ДИП жана билимди баалоо каражаттарын аттестациялоо үчүн аналитикалык материалдарды (портфолио) даярдоодо жардам көрсөтүү.

 

Координациялык ишмердүүлүк

 • Университетке электрондук билим менеджментинин, электрондук билим берүүнүн методдорун киргизүү боюнча координациялык ишмердүүлүк.
 • Электрондук билим менеджментин киргизүү боюнча университеттер аралык жана тармактык кызматташтыкты өнүктүрүү.
 • Билим берүүдө Санарип Технологияларын колдонуу боюнча окуу, маалыматтык жана практикалык семинарларды уюштуруу.

 

ЭБМ Борборунун базасында, азыр ББСТОМКко авторлук укуктарды жана интеллектуалдык менчикти коргоону эске алуу менен, электрондук окутуу курстары (ЭОК) боюнча профессордук-окутуучулук курамды электрондук окутуу тутуму ишке кирген. Эркин жана ачык программалык камсыздоонун (ЭАПК) негизиндеги тутум КРСУга электрондук билим берүүнүн инновациялык технологияларын киргизүү үчүн иштелип чыккан.

Тутум өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт

 • эркин жана ачык программалык камсыздоонун (ЭАПК) негизинде ЭОКту иштеп чыгуунун инструменталдык тутуму,
 • cemz.krsu.edu.kg билим берүү тармагында лицензияланган эркин, ачык программалык камсыздоону киргизүү үчүн интернет-портал,
 • билим менеджментинин методологиясы, анын ичинде ЭОКту иштеп чыгуучулардын интеллектуалдык менчигин коргоо.

 

Тутум автономдуу ЭОКторду, электрондук китепканаларды жана электрондук тесттерди түзүүгө мүмкүнчүлүк берет, профессордук-окутуучулук курамга ЭБМБ компьютердик лабораториясынын базасында электрондук окутуу курстарын (ЭОК) иштеп чыгуу боюнча мастер-класстарды өткөрүүнү, ЭАПК боюнча дайыма жаӊылануучу Web-порталды жана көп сандагы акысыз программаларды камтыган репозиторийди камсыздайт, лицензияланган программалык өнүмдөрдү окуу процессине киргизүүгө өбөлгө түзөт.