Долбоорлор жана келишимдер бөлүмү

Заведующая отделом
Исаева Аида Мэлсовна
720000, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Киевская, 44, ком.206
(996-312) 66-29-60
(996-312) 66-29-60

Бөлүм чет өлкөлүк билим берүү, илим, маданият уюмдары, эл аралык фонддор менен келишимдик байланыштарды түзүү жана биргелешкен долбоорлорду иштеп чыгуу боюнча иш алып барат.

Негизги функциялары:

 • Долбоорлорду жана келишимдерди даярдоодо жана жүзөгө ашырууда университеттин кафедраларына жана окутуучулар курамына консультациялык жана уюштуруучулук жардам көрсөтүү.
 • Чет элдик уюмдар - донорлор, ошондой эле окуу жайлар, илимий-изилдөөчүлүк уюмдар, фонддор менен кызматташуу боюнча сунуштар жөнүндө маалыматтарды издөө жана жайылтуу.
 • КРСУнун Эл аралык байланыштар башкармалыгынын жана университеттин башка бөлүмдөрүнүн долбоорлорду жана келишимдерди ишке ашыруу боюнча иш-аракеттери жөнүндө маалыматтарды жыйноо, классификациялоо, талдоо жана топтоо.
 • КРСУнун келишимдеринин, долбоорлорунун жана башка эл аралык иш-аракеттеринин мониторинги жана аларды баалоо.
 • Университеттин, биргелешкен долбоорлорду жана келишимдерди ишке ашырууга катышкан өнөктөш уюмдардын долбоордук жана келишимдик иш-аракеттери жөнүндө маалымат базасын түзүү.
 • Долбоорлорду жана келишимдерди башкаруу менен алектенген университеттин бөлүм жетекчилери, алдыңкы кызматкерлери менен чет элдик делегациялардын жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрүнүн жолугушууларын жана сүйлөшүүлөрүн уюштуруу.
 • КРСУнун профессордук-окутуучулук курамынын эл аралык иш-чараларга катышуусун кеңейтүүгө, илимий-педагогикалык кызматкерлеринин, илимий кадрларынын жана студенттеринин алмашуусун уюштурууга көмөктөшүү.
 • КРСУ менен кызматташууну каалаган чет өлкөлүк университеттерге жана башка уюмдарга маалыматтык жана консультациялык жардам көрсөтүү.
 • Бөлүм кызматкерлери, окутуучулар жана студенттер үчүн долбоорлорду жазуу жана келишимдерди түзүү технологиялары боюнча консультацияларды, семинарларды жана тренингдерди өткөрүү жана алардын аткарылышы жөнүндө отчетторду даярдоо.
 • Университет берген дипломдордун эл аралык деңгээлде таанылышына көмөктөшүү.

 

Документы

 

Список договоров, заключенных КРСУ с вузами и организациями партнеров

 

2020 год
 1. Астраханский государственный медицинский университет
 2. Волгоградский государственный медицинский университет
 3. Казанский (Приволжский) Федеральный институт
 4. Кубанский государственный медицинский университет
 5. Академия Болашак
 6. ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству»
 7. ФГБОУ ВО “Омский государственный медицинский университет”
 8. НАО «Жетысуский университет имени И. Жансугурова»
 9. ФГБОУ ВО “Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трулибина”
 10. ФГБОУВО “Кемеровский государственный институт культуры”
 11. РГП «Карагандинский государственный университет» имени академика Е.А. Букетова
 12. Карагандинский государственный  индустриальный  университет
 13. НАО «Кокшетауский  университет им. Ш. Уалиханова»
 14. Негосударственное учреждение здравоохранения Научно-исследовательский центр «Межшкольный институт реабилитации и коррекции дефектов осанки»
 15. НОЧУВО «Московский экономический институт» (МЭИ)
 16. Пермский государственный национальный исследовательский университет
 17. АНО ВО «Северо-Кавказский социальный институт»
 18. ФГБОУ ВО "Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина"
2019 год
 1. Французский Институт Исследований Центральной Азии (IFEAC)
 2. Университет Хитит (Турция)
 3. Автономная некоммерческая организация высшего образования «Российский новый университет»
 4. ФГАОУ ВО Белгородский государственный национальный исследовательский университет
 5. ФГБУ ВО Алтайский государственный университет
 6. Российская академия народного хозяйства и государтсвенной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)
 7. ФГОУВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питрима Сорокина»
 8. ФГБУ ВО «Воронежский государственный университет»
 9. ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический университет»
 10. МГУ им М.В.Ломоносова
 11. МГУ им М.В.Ломоносова
 12. ФГБОУ ВО«Московский педагогический государственный университет»
 13. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
 14. ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
 15. Российская академия народного хозяйства и государтсвенной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)
 16. ФГФОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
 17. Томский политехнический университет
 18. Республиканское государственное учреждение «Актюбинский юридический институт МВД Республики Казахстан имени Малкеджара Букенбаева»
 19. Бухарский государственный медицинский университет республики Узбекистан
 20. Южно –Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова
 21. «Международный университет Silk Way»
 22. ОсОО «МДС Импэкс»
 23. Институт Конфуция при Бишкекском Государственном Университете им. К. Карасаева
 24. Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова
 25. Астраханский государственный университет
 26. Московский гуманитарно-экономический университет
 27. Тюменский индустриальный университет
 28. Финансовый университет при Правительстве РФ
 29. Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет
 30. Сингапурский институт развития менеджмента в городе Ташкенте
 31. Соглашение об образовании Консорциума «Ядерные и радиационные технологии»
2018 год
 1. Университет Силесиа в Катовице
 2. Гуандуньский политехнический институт промышленности и торговли
 3. Гданьский Университет
 4. Негосударственное учреждение доп.профессионального образования Институт нейрокоммуникаций и психотерапии
 5. Сеульская международная организация дружбы TIDE
 6. Сассекский университет
 7. Восточно-Китайский технологический университет
 8. ФГБОУВО Донской государственный технический университет
 9. ФГБОУВО Псковский государственный университет
 10. ФГБОУВО Северный государственный медицинский университет
 11. ФГБОУВО Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет
 12. ФГБУН Институт физиологии им И.П. Павлова Рос.акад.наук
 13. ФГБОУ ВО Кемеровский государственный университет
 14. ФГБОУВО Курганская государственная сельскохозяйственная академия им.Т.С. Мальцева
 15. ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины Минздрав РФ
 16. Региональная общественная организация «Союз криминалистов и криминологов»
 17. Таразский государственный педагогический университет
 18. Товарищество с ограниченной ответственностью Университет международного бизнеса
 19. Учреждение Евразийская юридическая академия им. Д.А. Кунаева
 20. Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова
 21. Кызылординский государственный университет им Коркыт ата
 22. Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати
 23. Южно-Казахстанский Государственный Педагогический университет
 24. Южно-Казахстанский Государственный университет им М. Ауэзова
 25. Полоцкий государственный университет
2017 год
 1. ABMS Switzerland «Swiss Institute» (Швейцария)
 2. Китайский университет нефти
 3. Международный университет Аль-Мустафа
 4. ФГБОУВО Государственный университет Управления
 5. Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики
 6. Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики
 7. ФГФОУ ВО Крымский федеральный университет им. В.И. Вернандского
 8. ФГБОУВО Магнитогорский государственным техническим университетом им.Г.И.Носова
 9. ФГОУВО Московский государственный университет им.М.В. Ломоносова
 10. Российский Государственный Социальный университет
 11. Ростовский государственный экономический университет
 12. Сетевой Финансовый Институт в рамках Евразийского Сетевого университета
 13. Частное образовательное учреждение высшего образования Центросоюза РФ «Сибирский университет потребительской кооперации»
 14. ФГБОУВО Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет
 15. Университет Нархоз
 16. Казахская академия труда и социальных отношений
 17. ГУ Институт истории государства комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан
 18. Центр по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий (Казахстан)
 19. АО Финансовая академия , Министерства финансов Республики Казахстана
 20. Казахстанский инженерно-педагогический университет дружбы народов
 21. Южно-Казахстанский государственный педагогический университет
2016 год
 1. Институт интеллектуальных интеграций (Австрия Вена)
 2. Католический университет Тэгу (Республика Корея)
 3. Университет Альзахра (Тегеран, Иран)
 4. Университет Эрзиджан (Турция)
 5. Университет Кордоба (Испания)
 6. Университет Миколаса Ромериса (Литва)
 7. Академия гражданской защиты МЧС РФ
 8. Евразийский сетевой университет
 9. ГБОУВПО Ижевская государственная медицинская академия МинЗдрав РФ
 10. ФГБОУ ВО Омский Аграрный университет им. П.А. Столыпина
 11. Оренбургский государственный университет
 12. ФГБОУВО Российский государственный гуманитарный университет
 13. ГБОУ ВПО Рязанский государственный медицинский университет им.академика И.П.Павлова
 14. ГБОУВПО Саратовский государственный медицинский университет им В.И. Разумовского минздрав РФ
 15. Северо Восточный федеральный университет им.М.К. Аммосова
 16. ФГАОУ ВО Уральский федеральный университет им.первого Президента РФ Б.Н. Ельцина
 17. ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет
 18. ФГБОУ ВПО Уфимский государственный нефтяной технический университет
 19. Карагандинский государственный медицинский университет
 20. Университет Туран
 21. Алматинская академия МВД
 22. Донбасская национальная академия Строительства и архитектуры
2015 год
 1. Мазандранский университет(г.Бабальсар, Исламская Республика Иран)
 2. ФГБОУ ВПО Алтайский государственный институт культуры
 3. Барнаульский филиал финансового университета
 4. ФГБОУ ВПО Башкирский государственный педагогический университет им М.Акмуллы
 5. ГБОУ ВПО Дагестанская государственная медицинская академия
 6. ФГБУ Федеральный Медицинский исследовательский центр им. П.А. Герцена МЗ РФ
 7. ГБОУДПО «Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования» Мин.здрав РФ
 8. ГБОУ ВПО Казанский государственный медицинский университет МинЗдрав РФ
 9. ФГАОУ ВО Казанский (приволжский) федеральный университет
 10. Казанский государственный архитектурно-строительный университет
 11. Казанский государственный архитектурно-строительный университет
 12. ГБОУ ВПО Кировская гос.мед академия Минздрав РФ
 13. ГБОУВПО Кемеровская государственная медицинская академия Минздрав РФ
 14. ГБОУ ВПО Казанский государственный медицинский университет МинЗдрав РФ
 15. ФГБУ «Научный центр здоровья детей» Мин.здрав.РФ
 16. ГБОУ ВПО Омский государственный медицинский университет Минздрава РФ
 17. ФГБОУ ВПО Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского
 18. ФГАОУВПО Петербургский политехнический университет Петра Великого
 19. Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова
 20. ФГБОУВПО Уфимский государственный университет экономики и сервиса
 21. Волгоградский филиал Негосударственного ВОУВПО Институт Управления
 22. ФГАОУВО Южно-Уральский государственный университет (РФ)
 23. Финансово-экономический институт Таджикистана
 24. Республиканское государственное е казенное предприятие Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова
 25. Карагандинский государственный университет им.Е.А.Букетова
 26. Некоммерчесое акционерное общество Алматинский университет энергетики и связи
 27. Павлодарский государственный университет им.С.Торайгырова
 28. Ассоциация славянских университетов
 29. Институт горного дела им. Д.А. Кунаева
 30. Университет имени Сулеймана Демиреля
2014 год
 1. Университет Ататюрк
 2. Hautes Etudes Dingenieur (HEI)
 3. Институт Конфуция КНУ им Ж.Баласагына
 4. Джавахарлал Неру Университет. Школа языков, литературы и культуры
 5. Университет Башкент
 6. ФГБОУВПО Армавирская педагогическая академи
 7. ФГБОУ ВПО Алтайский государственный университет
 8. ФГБОУ ВПО Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
 9. Государственный университет русского языка им. А.С. Пушкина
 10. ФГБУН Институт экономики Российской Академии Наук
 11. Конфедерация подводной деятельности России
 12. Межрегиональный институт экономики и права при МПА ЕврАзЭС
 13. ФГБОУВПО «Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия»
 14. ФГБОУ ВПО Национальный исследовательский университет «МЭИ»
 15. Новгородский государственный университет им.Ярослава Мудрого
 16. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский государственный университет»
 17. Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарская гуманитарная академия»
 18. ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный экономический университет
 19. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Югорский государственный университет
 20. Карагандинский государственный индустриальный университет
 21. Академия экономики и права имени У.А. Джолдасбекова «Академия»
 22. Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими (ТГУ)
 23. Евразийский Национальный университет им. Л.Н. Гумилева
 24. Ассоциация технических университетов Центральной Азии
 25. Алматинская академия МВД РК
 26. Карагандийская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова
 27. АО «Международная образовательная корпорация»