Дизайн жана архитектуралык мурастарды калыбына келтирүү кафедрасы

Кафедра башчысы, профессор, архитектуранын доктору, доцент, Кыргыз Республикасынын архитекторлор союзунун мүчөсү
Кариев Бейсен Сергеевич
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, көч. Анкара 2А, 312-бөлмө
(996 312) 88-25-66

Материал кыргыз тилине которулууда