Укуктук камсыздоо жана кадр саясаты бөлүмү

Кадрлар бөлүмүнүн башчысы
Шеров Мирлан Расулжанович
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, көч. Киевская 44, кеңсе. 202
(996-312) 66-14-83
(996-312) 66-14-83

Кадрларды башкаруу университеттин максаттарына жетүү үчүн Университетти жогорку квалификациялуу кадрлар менен камсыз кылуу жана кызматкерлердин эмгек потенциалын толук ишке ашырууну өбөлгөлөөгө багытталган. Башкаруунун максаты корпоративдик маданиятты калыптандыруу жана персоналдын жалпы жана кесиптик адаптацияланышына шарт түзүү болуп саналат. Кадрларды башкаруунун негизги принциптери: миссиянын бардык багыттарынын Университеттин кадр саясатынын корпоративдик баалуулуктарына жана стратегиялык багыттарына шайкештиги; кызматкерлердин кесиптик компетенттүүлүгүнүн жана алардын ишинин мотивациясынын өсүшүн камсыз кылууга багытталуусу. Кадрлар бөлүмү университеттин көзкарандысыз түзүмдүк бөлүмү болуп саналат жана түздөн-түз ректорго баш иет. Дал ушул кадрлар бөлүмүнөн потенциалдуу кызматкердин мекеме менен таанышуусу башталат.

 

 Кадр иши - бул персоналды кесипкөй пайдаланууга багытталган уюштуруу иш-чараларынын жана билгичтик менен жасалган кадамдардын бүтүндөй комплекси. Кадралрды башкаруу боюнча адистердин салмактуу чечимдери ар бир кызматкердин эмгегин натыйжалуу уюштурууну жана мансаптык өсүшүн камсыз кылат. Акылдуулукка, компетенттүүлүккө жана кесипкөйлүккө көздөлүү КРСУда жумушка орношуунун эң маанилүү шарттарынын бири болуп саналат.

 

Кадрларды башкаруу ишин заманбап талаптарга ылайык уюштуруу үчүн зарыл болгон шарттар төмөнкүлөр:

  • кадр саясатын негиз салуучу документ катары жол-жоболоштуруу, аны Университеттин жалпы стратегиясына киргизүү;
  • адам ресурстарын башкаруу жаатындагы Университеттин ишин жөнгө салуучу бир катар ченемдик документтерди түзүү: Кадр саясаты жөнүндө жобо, КРСУнун окутуучулары тарабынан ээлеген кызмат орундарына сынак боюнча шайлоонун тартиби жөнүндө жобо, Факультеттин деканын шайлоо жөнүндө жобо, Профессор-консультант жөнүндө жобо, КРСУнун профессордук-окутуучулук курамынын кызматтык нускамалары, Кызматкерлердин кызматтык нускамалары;
  • Кадрларды башкаруунун башчысынын жана кызматкерлеринин статусун жогорулатуу;
  • Университеттин кызматкерлеринин талаптагыдай компетенттүүлүгүн жана кесиптик даярдыгын камсыз кылуу.

 

Кадрларды башкаруу Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине ылайык университеттин бардык түзүмдүк бөлүмдөрүнүн кадрдык эсебин жүргүзөт, ички эмгек стандарттарынын жана актылардын сакталышын көзөмөлдөйт. Кызматкерлерди кабыл алууну, которууну жана бошотууну өз убагында каттоону, жеке курамды каттоону, маалымкаттарды берүү, эмгек китепчелерин сактоо жана толтурууну, кадрлар боюнча белгиленген документтерин жүргүзүүнү, ошондой эле кызматкерлерди сыйлоо жана сыйлыктарды тапшыруу үчүн материалдарды даярдоону уюштурат. Табелдик эсепти, өргүү графиктерин түзүүнү жана аткарууну, университеттин бөлүмдөрүндө эмгек тартибинин абалына жана кызматкерлердин ички эмгек тартибинин сакталышына көзөмөл жүргүзүүнү уюштурат, эмгек тартибин чыңдоо, кадрлардын алмашуусун кыскартуу жана жумуш убактысынын жоготууну азайтууну бкамсыз кылат.

 

Башкаруунун ишинин маанилүү максаты болуп кадрдык резервди калыптоо саналат. Кадрдык резервди калыптоонун негизи максаттары:

  • КРСУда окумуштууларды, окутуучуларды жана адистерди кармоо / бекитүү;
  • административдик-башкаруу блогунун жаш окумуштууларынын, окутуучуларынын жана адистеринин кесиптик өсүшүн жана өнүгүүсүн колдоо үчүн шарттарды камсыз кылуу;
  • илимий-педагогикалык кадрларды жаш окутуучулар жана илимий кызматкерлер менен толуктоо;
  • кадрлар резервинин катышуучуларынын карьерасын жеке пландаштырууну колдоо;
  • кызматкерлердин кесиптик өсүүгө болгон мотивациясынын деңгээлин жогорулатуу;
  • КРСУнун кадрлар саясатын өркүндөтүү.

  Кадрларды документтештирүү тутуму жетиштүү деӊгээлде өзгөчөлөнүп турат. Жеке курам менен иштөөдө жол-жоболоштуруу оӊой болгон, бир түрдөгү документтердин ири көлөмү түзүлөт. Бул документтердин бирдиктүү формаларын жана алардын электрондук версияларын түзүү, компьютердин атайын программаларын колдонуу кадрдык документтер менен иштегендердин ишин бир топ жеңилдетет.

 Бүгүнкү күндө кадрлар бөлүмү заманбап оргтехника, жеке курам боюнча маалыматты бир жолу киргизүүнү жана анын бардык бөлүмдөр тарабынан колдонулушун камсыздоочу адистештирилген программалар менен жабдылган, персонал жөнүндө маалыматтын бир жолку киришин камсыз кылат жана аны бардык бөлүмдөр колдонот. Автоматташтырылган технологияларды колдонуу кадрлар бөлүмүнүн ишинин эффективдүүлүгүн кыйла жогорулатат, ал кызматкерлердин эсебин жүргүзүүгө, буйруктарды чыгарууга, эмгек өргүүлөрүнүн берилишин көзөмөлдөөгө, ар кандай аналитикалык маалыматтарды иштеп чыгууга жана башка көптөгөн көйгөйлөрдү чечүүгө мүмкүндүк берет.