Окуу процессин жана ведомстволор аралык кызматташтыкты уюштуруу

Башкармалыктын начальниги
Рудова Марина Михайловна
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, көч. Киевская, 44
(996 312) 62-53-15
(996 312) 66-49-74
(996 312) 62-53-15
(996 312) 66-49-74

Окуу процессин жана ведомстволор аралык кызматташууну уюштуруу башкармалыгы университеттин негизги түзүмдүк бөлүмдөрүнүн бири болуп саналат. Башкармалык окуу процессин жогорку билим берүү программаларына ылайык уюштуруу жана аны өркүндөтүү үчүн шарттарды түзүү максатында түзүлгөн. Окуу иштери боюнча проректорго баш иет. Билим берүүнүн бардык формалары боюнча окуу процессин пландаштыруу жана уюштуруу, окуу жана окуу-методикалык иштер үчүн ченемдик документтерди иштеп чыгуу, окуу процессинин диагностикасы, аттестациянын натыйжаларын статистикалык жол менен иштеп чыгуу боюнча тапшырмаларды аткарат, университеттин студенттик контингентинин кыймылынын жүрүшү жөнүндө жалпыланган статистикалык отчетторун, окуу-усулдук иш боюнча университеттин жылдык отчетун түзөт.
Окуу программаларын, окуу процесстеринин графиктерин даярдоого жана бекитүүгө байланышкан бардык көйгөйлөр башкармалыктын түздөн-түз катышуусу менен чечилет.
Башкармалык ЖОЖду лицензиялоо жана аккредитациялоо боюнча документтердин топтомун, ЖОЖду жана адистиктерди рейтингдик баалоо боюнча материалдарды даярдайт, профессордук-окутуучулук курамдын окуу жүктөмүнүн пландаштырылышын жана аткарылышын көзөмөлдөйт.  

Өз ишинде башкармалык факультеттер жана кафедралар, окуу-методикалык кеңеш, редакциялык-басма бөлүмү, маалыматтык-эсептөө борбору жана башкалар менен тыгыз байланышта болуп турат. Бул башкаруу жана уюштуруу ишинин сапатын жогорулатууга мүмкүндүк берет.

Башкаруунун негизги милдеттери болуп төмөндөгүлөр саналат

  • билим берүүнүн бардык формаларын пландаштырат, уюштурат жана көзөмөлдөйт;
  • студенттердин практикасын өткөрүүнү уюштурат жана көзөмөлдөйт;
  • билим берүүнүн бардык формаларындагы студенттердин контингенти жөнүндө маалымат базасын түзөт жана коштойт;
  • окутуучулар жамаатынын квалификациясын жогорулатууну пландаштырат жана уюштурат;
  • университеттин билим берүү ишмердүүлүгү жөнүндө отчеттуулуктун бардык түрлөрүн жүргүзөт;
  • окутуучулардын окутуу жүгүн эсептөөнүн автоматташтырылган тутумун, окутуучулар үчүн табыштамалардын карталарын түзүүнүн автоматташтырылган тутумун билим берүүнүн баллдык-рейтингдик тутумун колдонуу жана факультеттердеги студенттердин жетишкендиктерин баалоо боюнча ишти координациялайт;
  • билим берүү процессине инновациялык технологияларды, окутуунун активдүү жана интерактивдүү методдорун киргизүү боюнча пландарды иштеп чыгат жана бул ишти координациялайт;
  • университеттин ишин лицензиялоо жана аккредитациялоо үчүн материалдарды чогултат жана берет.

ОП жана ВАКУБдун негизги максаты - университеттеги билим берүү процессин өркүндөтүү, модернизациялоо жана оптималдаштыруу, ошондой эле жогорку билим берүү программаларын ишке ашырган университеттин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн ишине жетекчилик кылуу, координациялоо жана көзөмөлдөө.